ANIEMAX CAPITAL Sp. z o.o. - pierwszy dom finansowo-inwestycyjny w Polsce - jest supermarketem finansowym i inwestującym, gdzie pod jednym dachem zostaną zaspokojone wszelkie potrzeby dla najbardziej wymagających klientów.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy znajdą w Aniemax Capital rozwiązania i odpowiedzi na ich problemy. Fundament, na którym zbudowano Aniemax Capital poparty jest dwoma mocnymi filarami opartymi na 20-letnim doświadczeniu założyciela i zgromadzonym przez te lata know-how.

Znajdujemy praktyczne rozwiązania na zasadzie "pod klucz" dla: - potrzebujących doradztwa finansowego, - podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, przeżywających kryzys i wymagających restrukturyzacji, - inwestorów potrzebujących project finance lub przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowych na rozwój lub przejęcia i fuzje. Aniemax Capital Management jest niezależnym doradcą finansowym, specjalizującym się w inwestycjach alternatywnych głównie w instrumenty pochodne i spółki w fazie restrukturyzacji lub arbitrażu, stosującym dźwignię finansową, sekurytyzację oraz zajmującym się obrotem wierzytelnościami. Aniemax Capital specjalizuje się w zarządzaniu funduszami typu: - Private Equity / Venture Capital - Seed Capital / Start-up Fund - Special Purpose Funds - Funduszach restrukturyzacji przedsiębiorstw - Cross Boarding Investment Fund.

Aniemax Investment prowadzi działalność inwestycyjną lokując środki w następujące instrumenty finansowe w kraju i zagranicą:

  • Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
  • Akcje oraz prawo z nimi związane spółek notowanych na regularnym rynku giełdowym
  • Przejęcie i zakup akcji, udziałów oraz praw z nimi związanych spółek nie notowanych na giełdzie, wymagających restrukturyzacji, przeżywających kryzys finansowy
  • Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
  • Ulokowane w instrumenty dłużne wierzytelności nieprzedawnione i niesporne.

Dom Finansowy Aniemax Capital sp. z o.o. zajmuje się przejmowaniem i obsługą przeterminowanych należności oraz zarządzaniem funduszami złych długów i ich przejmowaniem od instytucji finansowych. Dom Finansowy Aniemax Capital sp. z.o.o ma też wdrażać program naprawczy w zagrożonych przedsiębiorstwach dłużnych.

Zarząd Aniemax Capital posiada ogromną wiedzę zdobytą w trakcie 20-letniego doświadczenia, know-how w zakresie zarządzania wierzytelnościami i doradztwa finansowo-inwestycyjnego. Firma Aniemax Capital powstała dzięki wniesionemu aportowi przez Aniemax Service oraz najstarszą w Polsce firmę zarządzającą wierzytelnościami  i konsultingiem gospodarczym będącą współzałożycielem Polskiego Związku Pracodawców, Windykatorów i Wywiadowni Gospodarczej, ”Funduszowi Inwestycyjno-Kapitałowemu MCCA Corporation S.A.”. Fundusz ten posiada cały pakiet know-how oraz unikalny system operacyjny niezbędny do skutecznego zarządzania wierzytelnościami.

Posiadamy rozbudowaną infrastrukturę pozwalającą na dokładną ocenę ryzyka związanego z wierzytelnościami. Zarządzanie ryzykiem to nasza specjalność oparta na narzędziach analizy statycznej i czynnikach ekonomicznych w powiązaniu z rozumieniem specyfiki wierzytelności. Dysponujemy profesjonalnymi procedurami, narzędziami usprawnień operacyjnych, rozbudowaną infrastrukturą i wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów związanych z odzyskiwaniem trudno ściągalnych wierzytelności.

Aniemax organizuje pierwszy na polskim rynku Fundusz Obsługi Wierzytelności z wykorzystaniem instrumentów sekurytyzacji oraz nowoczesnej inżynierii finansowej.

Aniemax Capital jest członkiem kapitałowym Aniemax Consulting i posiada w grupie kapitałowej doświadczonego serwisanta wspomagającego w realizacji trudnych windykacji. Ze względu na czasochłonne, kosztowne procesy windykacyjne najskuteczniejszym działaniem na zmniejszenie salda trudnych wierzytelności jest sprzedaż ich Aniemax Capital.

Zamiast tracić czas, energię i pieniądze na odzyskiwanie długów od swoich klientów o wiele lepiej jest skupić się na ,,core business” (podstawowa działalność),obniżeniu kosztów działalności poprzez powierzenie Aniemax Capital zarządzania swoimi wierzytelnościami przysługującymi Państwu drogą ,,outsourcing”. Dzięki temu Państwo pozyskają możliwość szybkiego odzyskania przysługujących należności.